Randi er en 33 år gammel sykepleier som jobber i Rus og psykisk helsetjeneste, avd. Utetjenesten i Namsos kommune.

Etter en lengre og variert yrkeskarriere tok hun sykepleierutdanning i voksen alder. Dette har hun aldri angret på. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 2013. Allerede under studietiden tenkte Randi med seg selv at kommunehelsetjenesten ville være mest aktuell som arbeidsplass. Hun så for seg at her følger man pasienter og brukere over lengre tid, man blir godt kjent med dem og kommer nær dem. Dette har hun fått bekreftet at har stemt mange ganger senere.

Da Randi var student hadde hun psykiatri-praksis i Rus og psykisk helsetjeneste i Namsos kommune. Denne tjenesten rommer både Utetjenesten, Bofellesskap og Botiltak. I forbindelse med psykiatri-praksis ble Randi tilbudt helge – og ferie-arbeid. Dette arbeidet ga mersmak, og da hun som nyutdannet fikk tilbud om sommerjobb i tjenesten slo hun til. Da det etter kortere tid ble utlyst fast stilling, søkte hun og fikk jobben.

I tillegg til å utføre jobben som sykepleier er Randi tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Hun er fornøyd med måten arbeidsgiver legger til rette for at hun kan utføre vervet samt delta på ulike kurs og holde seg oppdatert som tillitsvalgt.

 

Rus og psykisk helsetjeneste – et mangfold av oppgaver

Randi har erfaring med arbeid både innenfor Utetjenesten, i Bofellesskapet og i Botiltak. Hun startet som nyutdannet sykepleier i Botiltak. Dette er en døgnkontinuerlig tjeneste hvor man er to helsepersonell, hvorav minst en er høgskoleutdannet. De hjelper en bruker som bor i eget hjem. Noen av brukerne har denne typen hjelp på grunn av helsesituasjonen, og andre på grunn av samfunnsvernet. I botiltaket jobber man veldig tett på og med brukeren og man får en spesiell relasjon til brukeren. Forholdet kollegaene imellom blir også tett og nært. De to som er på jobb sammen er avhengig av hverandre, og må kunne stole på hverandre hvis noe uforutsett skulle skje. Det er mange årsverk per bruker, men en person har stilling som fagansvarlig. Denne har ansvar for at tjenesten som ytes er basert på faglig vurderinger.

I bofellesskapet er det seks brukere som bor sammen. De har egne leiligheter med stue og kjøkken, men har tilgang på et felles areal, som de kan bruke om de ønsker det. Brukerne lever et vanlig liv, men får litt bistand. Noen trenger litt hjelp med hygiene, andre får boveiledning. Mestring av sosiale situasjoner er det mange som trener på. De som bor der er mellom 20 og 60 år. Bofellesskapet har ansvar for kommunens øyeblikkelig hjelp-tilbud for personer med akutt behov for hjelp med rus og/ eller psykisk helse.

Utetjenesten er et tilbud for mennesker som har psykiske vansker og/eller problemer knyttet til rus. Ofte kan det være en kombinasjon. Gjennom utetjenesten tilbys brukere støttesamtaler, veiledning og endringssamtaler. Tjenesten har medisin-utlevering på morgenen og de setter depot-sprøyter. På grunn av at brukerne av og til kan være innlagt på psykiatrisk avdeling på sykehuset har de et nært samarbeid med Helseforetaket. Personalet har en bred tverrprofesjonell sammensetning. De samarbeider med mange etater i kommunen. I tillegg har Utetjenesten et lavterskeltilbud som heter Oppsøkende team. Der bistår man de som selv ikke tar kontakt med hjelpeapparatet, og som har utfordringer med å møte til faste avtaler. Oppsøkende team kan bistå med blant annet samtaler, matpakker, brukerutstyr, sårstell og vaksinering.

Det gjør godt å kunne være med å utgjøre en forskjell

Randi har ikke tatt videreutdanning enda, men forteller at det står på planen. Hun er motivert for å tilegne seg mer kunnskap om rus og psykisk helse for å forstå brukerne bedre og for å kunne utføre en enda bedre jobb. Arbeidsgiver er dessuten veldig positiv til at personalet skaffer seg videreutdanning. Man kan for eksempel på fri med lønn når det er studiesamlinger og i forbindelse med eksamener. Det finnes også mange muligheter for etterutdanning innen psykisk helsearbeid og innen rusfeltet.

Randi trives godt med å jobbe innen rus og psykisk helse. Det å kunne ta del i en annens liv på en positiv måte betyr mye for henne. Å kunne hjelpe en som sliter med å få det bedre, å kunne gjøre en forskjell, det er det godt å kunne få bidra med. Hun får jevnlig tilbakemelding fra brukere om at de setter pris på jobben som gjøres. Man kan oppleve vanskelige og tøffe situasjoner, men dette håndterer personalet ved daglig defusing. På slutten av hver arbeidsdag setter personalgruppa seg ned og diskuterer situasjoner som har vært vanskelig, eller man tar opp noe som man har behov for å snakke om. Avdelingsleder følger dessuten tett opp. Randi beskriver arbeidsmiljøet som svært godt og forteller at det omtrent ikke er sykefravær blant personalet. Hun er stolt over å jobbe i en tjeneste med dyktige og høyt utdannede kollegaer som vektlegger faglig kvalitet!

Kort om Randi

  • Randi Wågheim er 33 år og jobber som sykepleier i Rus og psykisk helsetjeneste i Namsos kommune

Vil du vite mer?

Ta kontakt på post@jobbvinner.no