Helsefagarbeidere – vil det bli mangel?

Ifølge SSB kan landet mangle hele 57 000 helsefagarbeidere i 2035. Hvordan kan arbeidsgiversiden bidra til å løse rekrutteringsutfordringene?

I rapporten ”Bli Helsefagarbeider – Oppsummering av prosjektet” konkluderer konsulentselskapet Implement Consulting Group med at arbeidsgiversiden vil være helt sentral for å sikre tilstrekkelig fremtidig rekruttering av helsefagarbeidere.

Dette kan arbeidsgiverne gjøre:

1. Flere heltidsstillinger

Det må skapes flere heltidsstillinger for helsefagarbeidere! Dette er kanskje den alle viktigste målsettingen, ettersom tilgjengelige heltidsjobber er en forutsetning for alt det andre arbeidet som gjøres, inkludert rekruttering til utdanning, gjennomføring av utdanning, søkertall til læreplasser, inngåelse av lærekontrakter, etc.

Logikken er enkel, få vil ønske å utdanne seg til å bli helsefagarbeider dersom det ikke finnes (fulltids)arbeid etter gjennomført utdanning. Dessverre er det godt dokumentert at det kan være vanskelig for nyutdannede helsefagarbeidere å få heltidsjobb. Heltid skal være hovedregelen!

2. Flere og bedre læreplasser

Etablering av læreplasser er et annet udiskutabelt viktig mål. For å rekruttere ungdom inn i yrket, er det helt sentralt at det finnes læreplasser til dem.

Men det er ikke nok å bare opprette læreplasser, arbeidsgiver må ha en gjennomtenkt strategi for hva lærlingen skal lære, hvilke læresituasjoner som er relevante, ha klare læreplanmål, og tanker om fremtidig arbeidssituasjon. Det er også viktig med et felles kollegialt ansvar for et godt læringsmiljø, og at informasjon gis til hele personalgruppen.

3. Still krav til kompetanse

Økende krav til kompetanse kan resultere i en mer faglig utfordrende oppgaver og en tjeneste som er i stadig endring. Dette kan virke som en positiv bidragsyter til rekruttering og omdømme. Ledere i sykehjem forteller eksempelvis om stor entusiasme for nye utfordringer blant de ansatte og at utfordringene førte til mer tverrfaglig samarbeid.

4. Økt kvalifisering av voksne uten fagutdanning

Utdanningssystemet er per i dag ikke dimensjonert for å rekruttere og utdanne nok helsefagarbeidere. For å imøtekomme rekrutteringsbehovet må det derfor rettes større fokus mot utdanning av voksne ansatte som ikke har formell helseutdanning.

Voksne representerer en stor og lite utnyttet rekrutteringskilde som bør utnyttes i større grad, så lenge man ikke klarer å øke kapasiteten i det ordinære utdanningsløpet.  Et godt eksempel på vellykket voksenrekruttering er prosjektet Menn i helse.

Det er viktig å presisere at kvalifisering av voksne ikke er et ansvar for arbeidsgivere alene, men også henger  sammen med, og er avhengig av, det nasjonale utdannings- og kvalifiseringssystemet.

De ovenstående punkt er utarbeidet av Jobbvinner basert på Implement Consulting Groups anbefalinger i rapporten ”Bli Helsefagarbeider – Oppsummering av prosjektet”.

 

Fakta

  • SSB anslår at det vil bli et stort og økende behov for helsefagarbeidere i fremtiden, og at det kan oppstå en betydelig underdekning av helsefagarbeidere i 2035 (Roksvaag og Texmon 2012).
  • Selv med en utdanningstakt som er høyere enn dagens vil det, med SSBs tall, bli et underskudd på 57 000 helsefagarbeidere i 2035 (Reiling og Høst 2015).
  • Skal underdekningen av helsefagarbeidere bli kompensert med ansatte uten formell helseutdanning  vil dette utgjøre anslagsvis 60-70 000 flere ufaglærte årsverk. Om dagens gjennomsnittlige arbeidstid legges til grunn, vil det kunne bety en økning på over 100 000 ufaglærte pleiere frem til 2035 (Høst et al. 2015).

Last ned hele rapporten til Implement Consulting Group her.