Jobbvinner-piloter i Trøndelag er evaluert

Det er mulig å rekruttere og beholde helsepersonell selv med beskjedne midler og enkle tiltak, viser en fersk rapport som er gjort av tre trønderske Jobbvinner-piloter i Orkdalsregionen, Trondheim og Nye Namsos.

Prosjektledelsen i Jobbvinnerpilotene på samling i Oslo september 2019.

I alle pilotene har systematisk oppfølging av studenter, lærlinger og nytilsatte hatt stor betydning for rekrutteringen. Rapporten viser at et tettere samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner kan gi mange positive gevinster og utviklingsmuligheter.

-Vi er fornøyde med å ha fått dokumentert at mange av rekrutteringstiltakene fra prosjektet nå er implementert og satt i drift, sier prosjektleder Eli Sogn Iversen i KS-prosjektet Jobbvinner.

Tettere og systematisk arbeid

Trøndelag Forskning og Utvikling har på oppdrag fra Jobbvinner gjennomført en følgeevaluering av Jobbvinners virksomhet. Arbeidet ble gjennomført i perioden desember 2018 – juni 2020 og munnet ut i rapporten «Jobbvinner. Evaluering av tre trønderske piloter».

Jobbvinner sier at de etter de tre pilotprosjektene ser at tettere og mer systematisk samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner gir viktige resultat og mange interessante ringvirkninger. For eksempel har NTNU i Trondheim utviklet et eget utdanningsprogram som tilbys til helsepersonell som er mentorer for nytilsatte sykepleiere. Nord universitet og Namsos kommune samarbeider om søknader til FoU-prosjekter.

Økt bevissthet omkring rekruttering

I en av pilotene kommer det tydelig fram at bevisstheten omkring arbeidet med rekruttering, kompetansekartlegging, kompetanseplaner og tiltak har økt. De konkrete målene, f.eks. om økt rekruttering og større faste stillinger synes å ha kommet nærmere.

Mer samarbeid mellom kommunene og arbeid med sikte på å befeste kommunen som en attraktiv arbeidsplass kan også trekkes fram som et resultat, sier Sogn Iversen i Jobbvinner.