Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere i et flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap?

En kartlegging av bakgrunnen til de fast ansatte i helse- og omsorgssektoren, viser at en stor andel av innvandrerbefolkningen jobber i denne sektoren. Hele 49 ulike nasjonaliteter er representert. Flere av de ansatte har utdanning som sykepleier fra hjemlandet, men har autorisasjon som helsefagarbeider ikke som sykepleier.

Jobbvinner
Helse- og omsorgssektoren har utfordring med å rekruttere og beholde fagpersonell, spesielt sykepleiere. Kongsberg kommune har derfor valgt å gå inn i et samarbeid med Jobbvinner med fokus på å rekruttere og beholde sykepleiere i et flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap.

Styringsgruppa er i ferd med å utforme satsingen og noen momenter er allerede klare:

  • Mangfoldsledelse. Hvordan lede ansatte med svært ulik bakgrunn?
  • Språk, kultur og kommunikasjon for ansatte med innvandrerbakgrunn
  • Mentorordning for kollegaer
  • Utvikle kompetansen til ansatte med sykepleierutdanning uten norsk autorisasjon

Språk
Ved ansettelse i Kongsberg kommune stilles det formelle språkkrav, men erfaring viser at dette på langt nær er et tilfredsstillende språknivå for å ha god kommunikasjon med brukere og pårørende. Når vi samtidig vet at brukergruppen kan ha språklige utfordringer grunnet demens eller andre sykdommer, er det en forutsetning at de ansatte behersker språket på en tilfredsstillende måte både muntlig og skriftlig.

Ansatte ved Solstad Bo- og servicesenter

 

Veien videre
I kommuneplanen for 2018-2030 pekes det på to hovedutfordringer kommunen har som arbeidsgiver:

  • Tilgangen på kompetent arbeidskraft. Kommunen må være attraktiv for nye arbeidstakere og samtidig mobilisere arbeidskraftreserve og bidra til inkludering.
  • Evnen til omstilling, utvikling og nyskapning, slik at kommunen kan tilpasse virksomheten og utvikle tjenestetilbud i takt med nye utfordringer.

Deltakelsen i Jobbvinner kan være et verktøy for å ta tak i begge utfordringene.

Ved å videreutvikle samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, arbeider helse- og omsorgssektoren i tråd med kommuneplanens intensjon om tilpasse kompetanse etter endringer i samfunnet.

Det finnes en rekke prosjekter og forskningsarbeid om mangfold og mangfoldsledelse. Ved å vektlegge innsats både mot innvandrergruppene, kollegaene og lederne, viser disse at det gir resultater både språklige, faglige og på arbeidsmiljøet. Ved å løfte flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap, kan kommunen sikre en mer effektiv drift og fremstå som en nyskapende organisasjon slik kommuneplanen vektlegger.

Kontaktperson: Gunhild Bergsaker, kommunalsjef 922 40 406

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune