Drømmejobben

drømmejobben

#drømmejobben er en samlebetegnelse for flere delprosjekter som alle har som formål å bidra til gjøre kommunale arbeidsplasser på Agder mer attraktiv og synlig og derved øke rekrutteringen. Utfordringene er spesielt store innen helse/omsorg og barnehage, men også i skolen trengs det fokus på å rekruttere og beholde ansatte.

Deltakere: KS, kommuner, arbeidstakerorganisasjoner. Nærmere beskrivelse finnes i Prosjektnotat – Ny rekrutteringsstrategi, 2014

Jobbvinner er koblet på med piloten «Hvordan få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten?»

Målet med piloten er å tilrettelegge for at sykepleierstudenter får gode praksiserfaringer fra kommunehelsetjenesten i sin første praksisperiode. Dette vil i neste omgang muliggjøre videreutvikling og forankring av positive holdninger til kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom resten av studieforløpet. For kommunene kan det på sikt bidra til økt anseelse og rekruttering. For Universitetet i Agder kan dette bidra til styrket kvalitet på sykepleierutdanningen.

I piloten deltar to sykehjem. På hvert av stedene vil det være 10 studenter og 5-6 praksisveiledere.

  • Modellen som prøves ut er «tospann». Studentene går ut i praksis i par og bruker hverandre som læringspartnere med en felles praksisveileder. Det gjennomføres to praksisperioder med totalt 40 studenter. Samme veiledergruppe vil bidra begge periodene. Fagsykepleier på arbeidsplassen vil få frigjort tid til å koordinere og støtte i studentveiledningen.
  • Studenter ønsker mer faglig fokus i praksisperioden på sykehjem. I piloten vil studentene ha en fast dag i praksisukene med avsatt fag- og fordypningstid. Prosjektgruppen har på bakgrunn av praksisevalueringer utarbeidet forslag til innhold. Tiltaket fortsetter med de studentene som deltar i prosjektet og studentansvarlig sykepleier ved hver av pilotsykehjemmene.

TEKNOLOGISTØTTET VEILEDNING
I piloten inngår også utprøving av MOSO som er et digitalt før- og etterveiledningsverktøy. Det er opprinnelig utarbeidet for lærerutdanningen. Det er startet en prosess for tilpassing og utprøving i sykepleierutdanningen i samråd med Pedagogisk utviklingssenter ved Universitetet i Agder.

STYRKET PRAKSISVEILEDNING I SYKEPLERIERUTDANNINGEN
I piloten vil det parallelt foregå et forskningsprosjekt finansiert av prosjektmidler fra Universitetet i Agder med følgende problemstilling:

Hvordan kan styrking av praksisveilederes veiledningskompetanse bidra til kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanningen? Data blir samlet inn ved hjelp av deltakende observasjon og fokusgruppeintervju

Tiltakene i forskningsprosjektet er:

  • Deltakelse på veiledningsseminar 20. nov 2018 med universitetslektor i pedagogikk, Liv Grendstad Rousseau
  • Deltakelse i veiledningsgruppe ledet av lærer ved sykepleierutdanningen, UiA (3-4 samlinger per praksisperiode)

Muligheter for utprøving av et digitalt veiledningsverktøy (MOSO)

 

Jobbvinner-Agder-Modell-pilot

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune


Pilotstatus:

PILOT

Digitale verktøy i sykepleierutdanningen

MOSO er en forskningsbasert programvareplattform for praktisk studentopplæring gjennom samarbeidsplanlegging, presentasjon og observasjon. MOSO har siden januar 2019 blitt utprøvd av sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder som et av tiltakene i prosjektet Hvordan få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten?   Dette er første gang MOSO prøves ut i sykepleierutdanning, og det er heller ikke tidligere prøvd ut tilsvarende digitalt veiledningsverktøy i sykepleierstudentenes praksis.

I front finner vi Ellen Dahl Gundersen, førstelektor ved institutt for helse- og sykepleievitenskap. Ellen har et brennende ønske om å videreutvikle praksisperioden for førsteårs sykepleierstudenter og hun er spent på hvordan deltakerne i prosjektet har erfart bruken av MOSO mens de har vært i sykehjem. Ifølge Ellen kan digitale plattformer bidra til en opplevelse av økt sosial støtte for studenter i praksis gjennom mulighet for tettere kontakt med andre studenter og med lærere. I praksisprosjektet har MOSO også blitt brukt som informasjonsrom for studentene. Rommet har vært styrt av sykehjemmets koordinerende praksisveileder (KPV). Ellen mener dette har vært nyttig for både studentene og praksisstedet.

Digital læringsteknologi gir også muligheter for mer og bedre veiledning mens studentene er i praksis. MOSO retter fokuset på planlegging av arbeidsoppgaver som studentene skal gjennomføre. Studentene får utfordret seg på faglig refleksjon ved å skrive ned eller fortelle i filmopptak “hva” som skal gjøres og “hvordan” det tenkes gjennomført. Så kan de få veiledning på det de laster opp i MOSO.

Ellen forteller at det i praksisprosjektet har vært utfordrende å få praksisveiledere på sykehjemmene til å prøve ut MOSO. I stedet gir to 3. års studenter tilbakemelding på førsteårs studentenes MOSO-planer gjennom å gi positive kommenterer og samtidig komme med forslag til forbedringer og fokusområder.  Elise Floberg og Andreas Oddnes Dahle ser nytten av å bruke teknologi i praksis på denne måten.  De erfarer også at det er positivt for dem selv. De får prøvd seg på studentveiledning og får en forsmak på hvordan det er å være praksisveileder før de er ferdig utdannede sykepleiere.

Når prosjektets utprøvingsfase er ferdig uke 18, vil de ulike tiltakene i prosjektet bli evaluert gjennom spørreskjema og intervju med studenter, praksisveiledere, KPV og praksislærere. Dette vil gi nyttige data på deltakernes erfaringer med bruk av MOSO i sykepleiepraksis. Ellen er forberedt på et spenn i tilbakemeldingene og viser til at innføring av nye digitale verktøy gjerne krever tid og tålmodighet. Hun ser det imidlertid som en styrke for veien videre å få belyst både positive og negative erfaringer og poengterer at skal en få til å innføre noe nytt i utdanningen må en særlig lytte til studentstemmen. Ellen vil sammen de to 3. års studentene Elise og Andreas presentere erfaringer fra prosjektet på MOSO-konferansen i Kristiansand 14. mai.

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/praksis-paa-sykepleie-bachelor/moso-i-sykepleierutdanningen

Skrevet av: Elise Thu Johansen

På bildet:

Fra venstre: Fra venstre Ellen Dahl Gundersen, Andreas Oddnes Dahle & Elise Floberg