Jobbvinner Agder

drømmejobben

Jobbvinner Agder startet opp våren 2017 og ble avsluttet våren 2020. Prosjektet ble forankret i et regionalt omdømme- og rekrutteringsprosjekt, #drømmejobben, hvor formålet er å bidra til at arbeidsplasser på Agder blir mer attraktive og synlige. Alle kommunale sektorer er involvert i satsingen, med særlig vekt på oppvekst, helse og omsorg som har særskilte rekrutteringsutfordringer.

Les mer om prosjektet her:
www.drømmejobben.com

Formålet med Jobbvinner Agderprosjektet, var å tilrettelegge for gode praksiserfaringer i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for sykepleierstudenter i første studieår.

Forskning viser at måten praksis er organisert på kan påvirke studenters trivsel, gjennomføringsevne i studiet og valg av fremtidig arbeidsplass.

Det ble utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for prosjektet, hvor det ble kartlagt studenters, praksisveilederes og læreres erfaringer med praksis i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Det ble også søkt etter forskningslitteratur om tidligere erfaringer i Skandinavia med ulike veiledningsmodeller i sykepleiepraksis.

Prosjektgruppen besto av fagpersoner og mellomledere fra pilotkommunene Arendal og Kristiansand, ansatte på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Agder og studentrepresentanter for andre og tredje studieår. I tillegg deltok representanter for Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS. Styringsgruppen besto av ledere fra de samme aktørene.

Tiltak i praksismodellen som ble utprøvd i Jobbvinner Agder våren 2019 og våren 2020:

1.     Praksis i tospann
 • To studenter fikk oppfølging fra en felles praksisveileder.
 • Studentene fikk ferdig utarbeidet turnus (styrt turnus).
 • Studentene brukte hverandre aktivt som læringspartnere i praksis. De gikk ikke sammen hele tiden – jobbet også noe hver for seg.
 • Studentene hadde felles oppstartsamtale, men individuelle midt- og sluttvurderinger med praksisveileder og lærer.
2.     Fag- og fordypningstid
 • Ukentlige samlinger (to timer) for studenter på samme praksissted, ledet av koordinerende praksisveileder.
 • Innholdet besto av faglige innlegg / undervisning, faglige refleksjoner og erfaringsdeling fra praksis.
 • Eksempel på temaer; demens, ernæring, forflytningsteknikk, fordypning i selvvalgt tema
 • Koordinerende praksisveileder hadde også fokus på dannelsesprosesser mot utvikling av profesjonsidentitet hos studentene.
3.     Veiledningsgrupper
 • Praksisveiledere, koordinerende praksisveileder og praksislærer møttes for erfaringsdeling og behovsstyrt veiledning.
 • To samlinger på Universitetet i Agder; en før praksis og et evalueringsmøte etter endt praksisperiode.
 • To samlinger på praksisstedet; en før studentenes midtvurdering og en før sluttvurdering.
 • Fokus på Informasjonsutveksling, Erfaringsdeling og behovsstyrt Veiledning (VEI-tid)
 • Mens veilederne var på samling, fikk studentene prøvd seg på å ha ansvar i avdelingen, med kontaktperson i bakhånd.
4.     Teknologistøtte i praksisoppfølging
 • Våren 2019: Utprøving av det digitale veiledningsverktøyet MOSO  – utviklet for lærerutdanningen og tilpasset for pilotering i sykepleierutdanningen som del av Jobbvinner Agderprosjektet.
 • Våren 2020: Utprøving av kommunikasjons- og samhandlingsplattformen Teams som felles kontaktflate for koordinerende praksisveileder, lærer og studenter på samme praksissted.

Hver deltakende institusjon hadde en koordinerende praksisveileder (KPV) i 20% stilling i forbindelse med studentenes praksisperiode. Før praksis utarbeidet KPV turnus for studentene og en plan for fag- og fordypningstid. KPV var også kontaktperson for lærer og en støtte for praksisveilederne ved institusjonen.

Arbeidsmodell

Deltakere i utprøving av modellen

Tiltakene har blitt utprøvd på to institusjoner våren 2019 og seks institusjoner våren 2020, med Arendal og Kristiansand som pilotkommuner.

Til sammen gjennomførte 98 førsteårsstudenter praksis ut fra tiltakene i prosjektet. Flere av de involverte praksisveilederne, koordinerende praksisveilederne og lærerne deltok i praksisoppfølgingen både i 2019 og 2020.

Evaluering

Våren 2019 ble det gjennomført forskning i prosjektet med deltakende observasjon, spørreskjema, fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer. Resultatene vil formidles i vitenskapelige publikasjoner.

Våren 2020 ble alle deltakerne, inklusive ledere ved de involverte institusjonene, bedt om å evaluere praksisperioden gjennom å svare på spørsmål i Survey Xact.

Hovedfunn i prosjektet

1.     Praksis i tospann
 • Positivt evaluert av alle parter -> trygge og selvstendige studenter, givende å veilede
 • Utfordringer; dele på veileder og arbeidsoppgaver, få individuelt tilrettelagt progresjon
2.     Fag- og fordypningstid
 • Praksisnært, læring på flere plan
 • Positivt for studenter i tospann
3.     Veiledningsgrupper
 • Nyttig arena – særlig for erfaringsdeling men også behovsstyrt veiledning
 • Ga trygghet i veilederrollen og kvalitetssikring av studentoppfølgingen
4.     Teknologistøtte i praksisoppfølging
 • Krevde tid og nyttefokus
 • Synliggjorde et potensial for økt bruk av digitale verktøy i sykepleiepraksis
Koordinerende praksisveileder (KPV)
 • Bindeledd mellom praksissted og utdanningsinstitusjon
 • Nøkkelrolle for gjennomføring av praksismodellen
 • Viktig med opplæring og lederforankring av rollen som KPV
 • Gunstig å innlemme i fagsykepleierfunksjon eller annen koordinerende stilling ved praksisstedet

Anbefalning:
Tiltakene tospann, fag- og fordypningstid og veiledningsgrupper virket positivt forsterkende på hverandre
-> bør brukes sammen som en pakke.

Mer om prosjektet

Blogginnlegg fra studenter i prosjektgruppen

Filmer om prosjektet

Studentfilmer

Prosjektrapport og sluttrapport

Link til siden hvor vi streamer finner du her.

Les prosjektrapporten her.

Sluttrapporten kan leses her.

 

Kontaktperson for prosjektet Jobbvinner Agder:

Ellen Dahl Gundersen
Prosjektleder
Førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for helse- og sykepleievitenskap
Epost: ellen.dahl.gundersen@uia.no
Tlf 38142266 / 99277267

Nettside sist oppdatert 29.01.21, Ellen Dahl Gundersen

Cathrine trekker frem fag- og fordypningstid (FOF-tid) i praksis. Studentene fikk undervisning om relevante tema de hadde behov for. Undervisninga gjorde dem bedre rustet til å takle utfordringer de møtte i praksis. FOF-tiden besto også av felles refleksjon omkring praksiserfaringer. Undervisning og refleksjon styrket studentenes forståelse for pasientenes kompleksitet.

Å kunne få være i praksis sammen med en medstudent, såkalt «tospann» var hovedgrunnen til at Celine og Maren ønsket å delta i prosjektet. Her forteller de om fordelene med tospann. Først og fremst trekker de frem de sykepleiefaglige fordelene med denne typen praksis. Men trygghet og samarbeid blir også fremhevet.

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune


Pilotstatus:

PILOT

Digitale verktøy i sykepleierutdanningen

MOSO er en forskningsbasert programvareplattform for praktisk studentopplæring gjennom samarbeidsplanlegging, presentasjon og observasjon. MOSO har siden januar 2019 blitt utprøvd av sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder som et av tiltakene i prosjektet Hvordan få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten?   Dette er første gang MOSO prøves ut i sykepleierutdanning, og det er heller ikke tidligere prøvd ut tilsvarende digitalt veiledningsverktøy i sykepleierstudentenes praksis.

I front finner vi Ellen Dahl Gundersen, førstelektor ved institutt for helse- og sykepleievitenskap. Ellen har et brennende ønske om å videreutvikle praksisperioden for førsteårs sykepleierstudenter og hun er spent på hvordan deltakerne i prosjektet har erfart bruken av MOSO mens de har vært i sykehjem. Ifølge Ellen kan digitale plattformer bidra til en opplevelse av økt sosial støtte for studenter i praksis gjennom mulighet for tettere kontakt med andre studenter og med lærere. I praksisprosjektet har MOSO også blitt brukt som informasjonsrom for studentene. Rommet har vært styrt av sykehjemmets koordinerende praksisveileder (KPV). Ellen mener dette har vært nyttig for både studentene og praksisstedet.

Digital læringsteknologi gir også muligheter for mer og bedre veiledning mens studentene er i praksis. MOSO retter fokuset på planlegging av arbeidsoppgaver som studentene skal gjennomføre. Studentene får utfordret seg på faglig refleksjon ved å skrive ned eller fortelle i filmopptak “hva” som skal gjøres og “hvordan” det tenkes gjennomført. Så kan de få veiledning på det de laster opp i MOSO.

Ellen forteller at det i praksisprosjektet har vært utfordrende å få praksisveiledere på sykehjemmene til å prøve ut MOSO. I stedet gir to 3. års studenter tilbakemelding på førsteårs studentenes MOSO-planer gjennom å gi positive kommenterer og samtidig komme med forslag til forbedringer og fokusområder.  Elise Floberg og Andreas Oddnes Dahle ser nytten av å bruke teknologi i praksis på denne måten.  De erfarer også at det er positivt for dem selv. De får prøvd seg på studentveiledning og får en forsmak på hvordan det er å være praksisveileder før de er ferdig utdannede sykepleiere.

Når prosjektets utprøvingsfase er ferdig uke 18, vil de ulike tiltakene i prosjektet bli evaluert gjennom spørreskjema og intervju med studenter, praksisveiledere, KPV og praksislærere. Dette vil gi nyttige data på deltakernes erfaringer med bruk av MOSO i sykepleiepraksis. Ellen er forberedt på et spenn i tilbakemeldingene og viser til at innføring av nye digitale verktøy gjerne krever tid og tålmodighet. Hun ser det imidlertid som en styrke for veien videre å få belyst både positive og negative erfaringer og poengterer at skal en få til å innføre noe nytt i utdanningen må en særlig lytte til studentstemmen. Ellen vil sammen de to 3. års studentene Elise og Andreas presentere erfaringer fra prosjektet på MOSO-konferansen i Kristiansand 14. mai.

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/praksis-paa-sykepleie-bachelor/moso-i-sykepleierutdanningen

Skrevet av: Elise Thu Johansen

På bildet:

Fra venstre: Fra venstre Ellen Dahl Gundersen, Andreas Oddnes Dahle & Elise Floberg