Hvorfor veilederutdanning og hva skal kompetansen brukes til?

Ønsket om å styrke veilederkompetansen hos helse- og omsorgsarbeidere i kommunen, kom svært tidlig fram da kommuner ble invitert inn i prosjektet. Alle fire kommunene ønsket å satse på en felles plattform med fokus på kommunikasjon, veiledning, konfliktløsning og endringsarbeid. Kommunene ønsket å bli bedre på å framsnakke både helseyrkene og kommunen som arbeidssted. Dette for å bidra til at kommunene både innad og utad oppfattes som et attraktivt sted å lære og være. Veilederutdanningen vil også bidra til å øke kvaliteten på tjenesten og bedre kommunen som arbeidssted.

VEILEDERUTDANNINGEN
Høgskolen i Innlandet er i ferd med å utvikle veilederutdanningen. Denne vil bestå av:

  • 10 studiepoeng som fokuserer på kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon, veiledning, konfliktløsning og forandringsarbeid.
  • Flere tilbud som gir 5 studiepoeng
    • Veiledning av studenter, lærlinger/fagarbeidere
    • Mentorer for nyansatte
    • Kollegaveiledning

Utdanningen starter i løpet av vårsemesteret 2019. Tilbudet er lokalisert til henholdsvis Trysil/Engerdal og Kongsvinger/Sør-Odal og nettbaserte løsningene skal utvikles parallelt. Det gis mulighet til eksamen på Høgskolen i Innlandet.

Parallelt vil prosjektgruppen arbeide sammen med studentene for å lage en plan for hvordan den nye kompetansen kan tas i bruk på en best mulig måte i kommunene.

Etter gjennomført utdanning, evalueres piloten høsten 2019.

Jobbvinner-Hedmark

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune


Pilotstatus:

PILOT

Utvikling av en samlings – og nettbasert utdanning som gir tilbud på to nivåer

For at helse – og omsorgsarbeidet i kommunene kan få en felles plattform for kommunikasjons og endringsarbeid, ser vi muligheten av å rigge en utdanning som favner både helsefagarbeidere og høgskoleutdannede helse- og omsorgsarbeidere.

Jobbvinner-ambassadører-Hedmark
PILOT

Aktive rekrutteringsambassadører

I alle fire kommunene er det etablert engasjerte medarbeidere som rekrutteringsambassadører. De har vært på kurs i regi av KS og arbeider nå med å etablere kontakter med ungdomsskolene, videregående skoler og Høgskolen i Innlandet. De lager informasjonsopplegg og kartlegger hvor, når og hvordan det er mest hensiktsmessig å delta.

workshop-jobbvinner-hedmark
PILOT

Forankringen både blant ansatte, ledelse, administrasjon og politikere er viktig

I alle kommunene er det gjennomført Workshop med mål om å få fram hva som skal til for at «Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for sykepleiere og helsefagarbeidere»