Sammen om gode rekrutteringstiltak

I Orkdalsregionen deltar sju kommuner i et utviklingsverksted hvor målet er at hver kommune skal bli mer attraktiv som arbeidsplass. Kommunene ønsker å være gode læringsarenaer for sykepleierstudenter, helsefagarbeiderlærlinger, helsefagarbeidere og sykepleiere, og samarbeidet mellom kommunene og utdanningsinstitusjonene skal videreutvikles.

10.11. 2017 gikk startskuddet for piloten som strekker seg over atten måneder. Kommunene deltar med team som består av helseledere og arbeidstakerrepresentanter. Teamene møtes på seks samlinger i løpet av perioden, hvor hver samling har et hovedtema. Ved alle samlingene tilbys teamene det nyeste innen forskning eller relevant teori, det legges opp til gruppearbeid i egne team og på tvers av team, og gode eksempler skal løftes frem i lyset. Samskaping og refleksjon vektlegges på alle samlingene. Teamene har identifisert ressurser og utfordringer som er aktuelle i egen kommune, og mellom hver samling jobber teamene med mål og tiltak knyttet til dette. Teamene får hjelp og veiledning til dette fra egne referansegrupper og fra prosjektledelsen.

 

Utviklingsverkstedet hadde sin 6. og siste samling 4. juni 2019. Erfaringer med arbeidsprosessen og resultater fra arbeidet er samlet i rapporten som du finner her:

ANDRE PILOTER

Mentorordning i Trondheim kommune

6 enheter i Trondheim kommune og NSF

Utviklingsverksted Østfold

NSF, Fagforbundet, Høgskolen i Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med 8 kommuner

Nye Namsos

Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord universitet, Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted for kommunene i Orkdalsregionen

NTNU, 9 kommuner i Orkdalsregionen, NSF, Fagforbundet, TOKHA

Styrket veilederkompetanse Hedmark

4 kommuner i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning – Agder

Universitetet i Agder, KS-Agder og NSF i samarbeid med Kristiansand og Arendal kommune.

Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter

KS Rogaland i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Vi vil beholde de vi har!

9 kommuner i Saltenområdet i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Delta, Nord Universitet og Nordland fylkeskommune.

Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

Kongsberg kommune

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark?

Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord kommune


Pilotstatus:

PILOT

4. juni; siste samling i Utviklingsverkstedet i Orkdalsregionen

Det ble en flott og verdig avslutning på utviklingsverkstedet da Rindal-teamet tok imot gjengen i strålende sommervær. Kommunene presenterte sine rekrutteringstiltak og resultat som de har oppnådd gjennom 18 måneder. 6 av 7 kommuner har nå tilsatte i alle stillinger for sykepleiere og helsefagarbeidere, og antall søkere på stillingene har jevnt over økt. På slutten av dagen satte Geir Johan Hansen prikken over I-en med et fengende foredrag om hvordan kommunene kan fortsette det gode arbeidet, selv om prosjektet nå er ved veis ende.

Svært mye godt arbeid er gjennomført gjennom små og store tiltak, og de fleste har fått en mye større bevissthet på rekruttering i alle arbeidsoppgavene de gjør! Det vil komme en rapport om kommunenes arbeid i løpet av sommeren.

Jobbvinner ønsker kommunene lykke til i det videre arbeidet med å beholde og rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere.

 

PILOT

5. samling, 27. februar-2019

Denne gangen møttes vi på Hitra, hvor teamet herfra hadde forberedt en flott dag for alle deltakerne. Dagen startet med et vakkert innslag fra kulturskolen og vi ble ønsket velkommen av kommunalsjef Harald Hatle. Hitra deltar i et samarbeidsprosjekt med NTNU om delt stilling, og vi fikk lære om SKUV, som er den faglige metodikken partene samarbeider om.

Hovedtema for dagen var todelt. Frode Rønsberg fra Menn i helse holdt en inspirerende innledning om hvordan kommunen kan profilere seg, og Astrid Toft fra KS Hordaland holdt et feiende flott foredrag om heltidskultur og heltid. Som vanlig var det stor aktivitet både i tverrkommunale og i kommunale gruppearbeid.

Evalueringen viser at deltakerne var godt fornøyd med dagen og at deres motivasjon for å jobbe med rekrutteringsarbeid er stigende mellom hver samling!

 

PILOT

4. samling, 14. og 15. november 2018

Teamene møttes på Løkken i Meldal kommune, på lunsj–lunsj-samling i herskapelige Orkla gjestebolig. Hovedtemaet ved denne samlingen var fagutvikling, og alle teamene presenterte arbeidet sitt så langt i utviklingsverkstedet. Prosjektledelsen lot seg imponere av det gode arbeidet som gjøres i de sju kommunene som deltar. Her er noen resultater:

  • Flere av kommunene har gjort grundige kartlegginger over dagens og morgendagens behov og kompetanse, uønsket deltid og personer under utdanning eller videreutdanning.
  • Mange av kommunene jobber bevisst med å øke kompetanse i egen kommune ved å tilby ulike ordninger for personell som gjennomfører videreutdanning det er behov for, eller fagutdanning for ufaglærte.
  • Nesten alle har utarbeidet økonomiske insentiver for å tiltrekke seg arbeidskraft.
  • De fleste kommunene har satt i verk tiltak for at studenter og elever skal oppleve kvalitet i praksis, og det er etablert ordninger for å ivareta nytilsatte.
  • Noen kommuner har startet med fagutviklingsprosjekt for alle ansatte på tvers av enheter.
  • De fleste har endret på måten de lyser ut stillinger. En kommune har laget en rekrutteringsfilm.
  • I flere av kommunene er grunnbemanningen økt, og man opplever bedre søkning til ledige stillinger ved noen av kommunene.

 

På slutten av samlingen fikk vi et foredrag om hva det har betydd for to hjelpepleiere fra Trondheim kommune å få jobbe med fagutvikling gjennom Musikkbasert miljøbehandling.

PILOT

3. samling, 14. Januar 2018

Skaun var vertskommune for 3. samling, og tema denne dagen var praksis, lærlingeløp, nyutdannede og nytilsatte helsearbeidere. Innleggene på samlingen var ment å skulle inspirere kommunene til å satse på kvalitet på disse områdene. Tre hoved-innledere fortalte om tverrprofesjonelle veilederteam, mentor-ordning for nytilsatte sykepleiere og trainee-sykepleie.

Gruppearbeidene ble som vanlig godt mottatt, her var det både gruppearbeid på tvers og til slutt i eget team.

 

PILOT

2. samling, 27. Februar 2018

Hovedtema for andre samling var samhandling med utdanningsinstitusjonene. Målet for dagen var å skape grunnlag og utgangspunkt for å videreutvikle et godt og likeverdig samarbeid mellom kommunene og utdanningsinstitusjonene. Like før samlingen hadde alle kommuneteamene innsendt statusrapporter for arbeidet til da, og noen begynte så smått å få resultater av arbeidet.

Innleggene denne dagen ble i hovedsak holdt av representanter fra utdanningsinstitusjonene og kommunene. Gjennom foredragene og gruppearbeidene ønsket vi å få synliggjort mulige arenaer for samhandling.

PILOT

Kick-off, 10. November 2017

Startskuddet for utviklingsverkstedet gikk 10.11.2017 på kommunehuset i Orkanger. Kommuneteamene fikk først en innføring i Utviklingsverksted som metode. Deretter ble det gitt en gjennomgang av tiltak som kan være relevante for rekruttering. Teamene fikk utlevert tiltaksheftet, hvor rekrutteringstiltakene er beskrevet. Siste halvdel av dagen var viet gruppearbeid, både i tverrkommunale grupper og i egne kommuneteam. En viktig målsetting med gruppearbeidene var at kommunene skulle identifisere styrker og utfordringer i sin kommune og formulere mål for arbeidet i utviklingsverkstedet. Deretter skulle de skrive en fremdriftsplan til neste samling, hvor de skisserte delmål og tiltak